Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA Fermeris (turpmāk tekstā - Fermeris), registrācijas numurs 40103012879, juridiskā adrese: Rīga, Gregora iela 8-68, LV-1083, mājaslapas adrese: www.Fermeris.lv.

Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Fermeris vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā.
Aktuālā privātuma politikas versija tiek publicēta Fermeris mājas lapā www.fermeris.lv, sadaļā Privātuma politika.Piemērojamie tiesību akti:
Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).


Fermeris ir tiesīga apstrādāt šādus personu datus:

Vārds, uzvārds, personas kods, piegādes adrese, deklarētās dzīvesvietas adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
Komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar Fermeris;
Klienta IP adreses informācija.


Klienta personas datu apstrādes pamats:


Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem.
Klientu pasūtījumu izpilde un darījuma noformēšana – lai Fermeris varētu izpildīt klienta pasūtījumu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pasūtījuma sagatavošanas laikā vai pirms tās.
Fermeris leģitīmas intereses – Fermeris ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams 6.e.-6.g.punktos norādīto darbību veikšanai.

Fermeris apstrādā Klienta personas datus šādā nolūkā:
Piedāvājumu sagatavošanai;
Pārdošanas darījumu noformēšanai;
Piegādes nodrošināšanai;
Klientu informēšanai par jaunumiem un aktuālajiem piedāvājumiem;
Klienta sūdzību izskatīšanai saistībā ar pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem;
Biznesa plānošanai un analītikai;


Fermeris iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
Iegādājas produktus vai pakalpojumus Fermeris veikalos vai interneta veikalā, veicot Klienta identifikāciju;
Pierakstās jaunumu saņemšanai no Fermeris;
Jautā produktu vai pakalpojumu piedāvājumu vai sazinās ar Fermeris saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;


Klienta personas datu nodošana trešajām pusēm


Preču piegādei – vārds, uzvārds, e-pasts, telefona nr., piegādes adrese.
Fermeris ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.
Fermeris izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.


Personas datu glabāšanas ilgums
Fermeris glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
kamēr Fermeris pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Fermeris var realizēt savas leģitīmās intereses.


Datu drošība un datu labošana
Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi Fermeris, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.
Fermeris interneta veikala lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: shop@Fermeris.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.
Klientam ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz epasta saites vai nosūtot informāciju uz epastu: info@fermeris.lv;
Fermeris neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Fermeris, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

 

 

   
 
 
   
 
   
 
   
     
     
 
Uz sākumu
Sākums
 
 
Piegādi pasūta Šeit :)